GDPR – Adatkezelés

A Zalai Civil Életért KHE, a Zala Megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint tájékoztatja a honlapot olvasó személyeket, hogy az Egyesület adatkezelési joggyakorlata megfelel a fent említett törvénynek.

 

Adatkezelési nyilatkozat: Feltöltés alatt …..

Adatkezelési hozzájárulás: Feltöltés alatt ……