Figyelem! Változások a Civil törvényben és a NEA rendelet módosító rendelkezéseiben

Fő tevékenység: Kiemelt hír

Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet  módosító rendelkezéseiről, valamint a kapcsolódó 20/2017 (09.06.) sz. tanácsi döntéssel elfogadott Tanácsi irányelvekről

Összefoglaló a Civil törvény és a NEA rendelet  módosító rendelkezéseiről, valamint a kapcsolódó 20/2017 (09.06.) sz. tanácsi döntéssel elfogadott Tanácsi irányelvekről

 

 1. Jelentősebb módosítások

 

 1. Egyszerűsített támogatás bevezetése

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (1) bek. h) pontja 2018. 07.01-től hatályos, NEA rendelet 2.§ 16b.; III. fejezet 12/B. alcím 14.§ (1)-(7) bek.

Módosítás összefoglalása: A helyi vagy területi hatókörű szervezetek egyszerűsített támogatása 2018. július 1-jétől kerül bevezetésre. Az új támogatási formára jogosult az a helyi vagy területi hatókörű civil szervezet, amely a benyújtást megelőző két évben számviteli beszámolóval rendelkezik, megelőző két üzleti évben bevétele egyik évben sem éri el az ötmillió forintot, és nem nyújtott be az adott költségvetési évben más támogatási igényt. A keret kimerüléséig, beérkezési sorrendben az érvényes támogatási igények kielégíthetőek. A támogatás összege legfeljebb 200.000 forint.

 

 1. Határon túli civil szervezetek önálló lehetősége pályázat benyújtására

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 59.§ (4) bek., NEA rendelet 3.§ (1a) bek.; 3.§ (4) bek.

Módosítás összefoglalása: A határon túli szervezetek szakmai célra önállóan is nyújthatnak be támogatási igényt. Ennek feltétele, hogy társpályázóként egy alkalommal már támogatásban részesültek, a támogatási igényt az elektronikus pályázatkezelő rendszeren keresztül nyújtják be, továbbá hogy társpályázóként nem nyújtanak be támogatási igényt. Az eljárási szabályokhoz a határon túli költségvetési támogatások sajátos szabályairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet szolgál iránymutatásul.

Kapcsolódó tanácsi irányelv: Amennyiben a Kollégium döntése alapján az adott Kollégium szakmai pályázatában lehetőséget biztosít határon túli civil szervezet részére önálló támogatási igény benyújtására, abban az esetben a határon túli civil szervezet társpályázóként az adott évben nem pályázhat.

 

 1. Saját forrás kötelező előírásának megszüntetése

Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 3.§ (1) bek. c) és h) pontjai; 6.§ (1)-(2) bek.; 11.§ (3) bek.; 7. sz. melléklet

Módosítás összefoglalása: A kollégiumok a pályázati kiírásokban meghatározhatják a kiíráshoz kapcsolódó saját forrás rendelkezésre állását, vagy ettől el is tekinthetnek. A pályázóknak a költségvetési terv keretében a saját forrás összegét csak abban az esetben kell igazolni, ha az a pályázati kiírásban szerepel.

Kapcsolódó tanácsi irányelv: A működési pályázati kiírások esetében a saját forrás mértéke egységesen 10 %-ban kerül meghatározásra. A szakmai pályázati kiírások esetében a támogatást saját forrás megadása nélkül kell biztosítani.

 

 1. A források kötelező elkülönítésének megszüntetése

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (2) bek. a), NEA rendelet 2.§ 16a pont

Módosítás összefoglalása: Az eddigi 60% működési célú, valamint 30%-os szakmai célú kötelező támogatási arány meghatározása helyett a támogatási források 90%-ára történhet kötelezettség-vállalás, az egyedi támogatási kérelmek alapján pedig 10%-ra.

Kapcsolódó tanácsi irányelv: Az Alap rendelkezésére álló tárgyévi támogatási forrás kilencven százalékából egységes elvek alapján hatvan százalékára a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, civil szervezetek működését célzó, harminc százalékára a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–j) pontja szerinti, civil szervezetek szakmai programját célzó költségvetési támogatásokra történhet kötelezettségvállalás.

 

 1. A működési támogatás nemcsak a NEA forrás terhére biztosítható

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 53.§ (2) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)

Módosítás összefoglalása: A működési támogatások NEA-ból történő kizárólagos finanszírozása megszűnik, de az azonos projekt célok párhuzamos támogatásának kiszűrése a monitoring rendszer fenntartásával továbbra is működik. A monitoring alóli kivételek is pontosításra kerültek, a korm.határozatban szabályozott feladatokra, valamint a költségvetési törvényben nevesített szervezetek támogatására sem szükséges alkalmazni a szakmai monitoring rendszert.

 

 1. A szakmai programok keretében támogathatóvá válnak a hozzájuk kapcsolódó közvetlen költségek

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (1) bek c) pont, NEA rendelet 2.§ 21. pont

Módosítás összefoglalása: A gyakorlati alkalmazást segíti, valamint az egységesítés irányába hat, hogy a szakmai pályázati projektek esetében a programok megvalósításához közvetlenül kapcsolódó egyéb költségek is támogathatóvá válnak.

 

 1. A visszatérítendő támogatásokra kötelezően elkülönítendő 10%-os keret megszüntetése

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 56.§ (3) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel), NEA rendelet 14.§

Módosítás összefoglalása: A visszatérítendő támogatás lehetőségével csak kevés pályázó él. Az ebben a formában igényelt támogatások mértéke nem éri el a törvényben rögzített százalékos értéket.

 

 1. A szövetségek számára igénybe vehető támogatási keret elkülönítésének megszüntetése

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 59.§ (2) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)

Módosítás összefoglalása: A kollégiumok visszajelzése, valamint a gyakorlati tapasztalatok alapján az elkülönítés fenntartása nem indokolt.

 

 1. Pályázatok elbírálására nyitva álló határidő

Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4.§ (5) bek.; 4.§ (8) bek.

Módosítás összefoglalása: A pályázatok elbírálására vonatkozó határidő módosítását az Ávr. kifogáskezeléssel kapcsolatos rendelkezéseihez történő igazítás indokolja. A kifogáskezelési eljárás lezárulta után lehet az összes érvényes pályázatról döntést hozni. A kollégium 30+15 napon belül dönt, mivel a kifogáskezelésre rendelkezésre álló idő is nyitva áll a döntésre.

A Tanács elnöke a kollégiumok támogatási döntéseivel kapcsolatban nyilatkozattételre jogosult. A pontosító rendelkezés szerint a Tanács elnöke csak akkor terjeszti a Tanács elé a pályázatok végleges elbírálására vonatkozó javaslatát, amennyiben a nyilatkozattétel során jelezte, hogy a kollégium támogatási döntéseivel nem ért egyet.

 

 1. Infrastruktúra támogatás hatályon kívül helyezése

Jogszabályi megjelenítése: A civil szervezetek által igénybe vehető infrastruktúra-támogatásról szóló 554/2013.(XII. 31.) Korm. rendeletet 2017. szeptember elsejétől hatályon kívül helyezte a módosított Civil tv.

Módosítás összefoglalása:. Az infrastruktúra-támogatás a rendeletben nevesített befogadó szervezetek által, a civil szervezetek igénybejelentése alapján biztosított támogatás, amely a befogadó szervezet időlegesen rendelkezésre álló szabad kapacitása (ingó, ingatlan, szolgáltatás). A gyakorlati tapasztalatok alapján az infrastruktúra felhasználásával kapcsolatos pályázati kiírások további fenntartása nem indokolt.

 

 1. A testületi tagok megbízásának visszavonásával kapcsolatos módosítás

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 68.§ (5) bek. c) pont;

Módosítás összefoglalása: A pontosító rendelkezés a választás évére, és az év közbeni megbízásra vonatkozik. A gyakorlatban problémaként jelentkezett a testületi tagok részvételének a választás évére, valamint év közbeni megbízásuk esetére vonatkozó vizsgálata. Vissza kell vonni a Tanács tagjának és a kollégium tagjának megbízását, ha egy naptári év során vagy év közbeni megbízás esetén időarányosan, legalább három ülést tekintve az ülések több mint egyharmadán nem vesz részt.

 

 1. Egyéb módosítások

 

 1. Pénzügyi elszámolással kapcsolatos változások

Jogszabályi megjelenítése: Áht., Ávr.; NEA rendelet (1)-(2) bek. ; 6.§ (6) bek.

Módosítás összefoglalása: A pénzügyi elszámolással kapcsolatos változások az Ávr. 2017. január 1-jén hatályba lépett módosító rendelkezéseivel való összhangot teremtik meg. A módosított rendelkezés a kedvezményezett szervezetek pénzügyi elszámolását könnyíti meg azzal, hogy a támogatás felhasználását igazoló számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok másolatát az Alapkezelő erre irányuló felhívása, kijelölése esetén szükséges csak mellékelni. A kijelölő szakasz beiktatása miatt indokolt az elszámolási határidőnek a támogatási időszak lezárását követő hatvan napon belüli meghatározása.

 

 1. Normatív kiegészítő támogatás

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 54.§ b) pont; NEA rendelet 14/A.§ (1) bek.; 14/A.§ (1a) bek.; 14/A.§ (6) bek.; 2.§ 16a. pont; 4.§ (4) bek.HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)

Módosítás összefoglalása: Az adományok értéke után járó normatív kiegészítő támogatás iránti kérelemhez csatolt nyilatkozat benyújtásával egyszerűsödik a támogatási igények jogosultsági vizsgálata. A nyilatkozatot a döntéshozó szerv által elfogadott beszámoló alapján, a szervezet képviselője által aláírt formában szükséges benyújtani. A támogatásra vonatkozó pályázati kiírás a működési kiíráshoz hasonlóan egységes tartalommal és feltételekkel jelenik meg. Az elszámolást, ellenőrzést, kizárást érintő eljárásokban az a kollégium a döntéshozó, ahová a támogatási igényt benyújtották.

 

 1. Összeférhetetlenségi szabályok

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 62.§ (2) bek. ; 67.§ (1)-(2) bek. ; NEA rendelet 18.§ (1) bek.; 19.§ (1) bek.; 18.§ (3) bek.; 2. és 8. sz. mellékletek

Módosítás összefoglalása: Az Áht. 111.§ (9) bekezdése alapján, mivel az összeférhetetlenséget általános jelleggel az Áht. szabályozza, már nem kell alkalmazni a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvényt. Ezen túlmenően a kollégiumi tagok esetében szükséges volt az összeférhetetlenség újraszabályozása, ugyanis indokolatlan az a szabály, hogy nemcsak a saját, hanem a többi kollégiumhoz történő pályázatbenyújtással kapcsolatban is kizárást tartalmaz a tagok tekintetében.

 

 1. Civil szervezetek nem pénzben rendelkezésre álló vagyonával kapcsolatos Tanácsi döntés

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 10/A. § (2) bek.

Módosítás összefoglalása: A megszűnő civil szervezetek nem pénzben rendelkezésre álló vagyonát tekintve a Nemzeti Együttműködési Alap Tanácsa nyilatkozatot tesz, hogy a megmaradt vagyon pályázat kiírására alkalmas-e. A gyakorlatban nehézséget okozott, ha olyan típusú vagyonelemeket kellett pályáztatni, amelyek erre alkalmatlanok. Ebben az esetben az a hatékony megoldás, ha ezeket a vagyonelemeket a Tanács nyilatkozatát követően a bíróság az állam tulajdonába adja.

 

 1. Civil Információs Centrumok tájékoztatási kötelezettsége a kollégiumok kérésére a döntési folyamat során

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 52. § (1) bek. g) pont; NEA rendelet 4.§ (5) bek.

Módosítás összefoglalása: A Civil Információs Centrumok a kollégiumok kérésére a pályázatok elbírálásának folyamatában tájékoztatást adnak az ellátási területükön működő civil szervezetek tevékenységéről.

 

 1. Elektori választással kapcsolatos módosítások

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 71. § (1) bek., 72.§; NEA rendelet 22.§ (10) bek.; (11a)-(11b) bek.2020-tól alkalmazandó

Módosítás összefoglalása: A NEA kollégiumi tagokra 2020-tól az országos civil szervezetek mellett a helyi civil szervezetek is szavazhatnak. A döntéshozó testületek létrehozására vonatkozó rendelkezések részletszabályai rendeleti szintre kerültek.

 

 1. Módosul a Nemzeti Összetartozás kollégiumába delegáló miniszterek köre

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 61.§ (2) bek. b) pont; NEA rendelet 1. sz. melléklet

Módosítás összefoglalása: A Nemzeti Összetartozás kollégiumában nevesítésre került a tagokat delegáló miniszterek között a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes.

 

 1. Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő kezelői díja meghatározásával kapcsolatos módosítás

Jogszabályi megjelenítése: Civil tv. 58.§ (5) bek.; 58.§ (7) bek.; NEA rendelet 29.§ (2) bek.; 29.§ (8) bek. HK (HK=hatályon kívül helyezéssel)

Módosítás összefoglalása: Az Alapkezelő kezelői díjának nyilvántartása elkülönítetten, az EMET költségvetésében jelenik meg. Összege a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott NEA keret hat százaléka.

 

 1. Támogatási döntés elhatárolása a döntés előkészítésétől

Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4. alcím; 2§. 22. pont;  2§. 4. pont

Módosítás összefoglalása: Pontosító rendelkezések, amelyek az Alapkezelő és a kollégiumok tevékenységének, a döntés és az előkészítési folyamat pontos elhatárolását szolgálják.

 

 1. Formai vizsgálatra, értesítésre és a kollégiumok döntésére rendelkezésre álló határidők módosítása

Jogszabályi megjelenítése: NEA rendelet 4. § (2)-(3) bek. ; 4. § (5) bek.

Módosítás összefoglalása: A formai vizsgálatra és a formai vizsgálat eredményéről történő kiértesítésre vonatkozó határidő 30 napra módosul, a kollégiumok a támogatási döntésüket valamennyi érvényes pályázat adatainak rendelkezésre állásától (vagyis a kifogáskezelést követően) számított 15 napon belül hozzák meg.

 

 • Hatályba lépések időpontjai

Civil tv. módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:                       2017. szeptember 1.

NEA rendelet módosító rendelkezéseinek hatálybalépése:             2017. október 4.

Egyszerűsített támogatásra vonatkozó rendelkezések

hatálybalépése:                                                                                 2018. júliusi 1.

Elektori választásra vonatkozó rendelkezések hatálybalépése,

amely először a 2020-as elektori választás során alkalmazandó     2017. szeptember 1.