Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Jogvédő

Vaspöri Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

Az egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Ozmánbüki Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszoltálat. Figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvodák, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

 

FICSAK Nagykanizsa Alapítvány

a.) a fiatal családosok segítése abban, hogy véleményüket, tapasztalataikat és igényeiket a XXI. század kívánalmai szerint a társadalom felé kifejezzék és képviseljék

b.) a családosok egymást segítő, önszerveződő közösségeinek kialakítása, önszerveződő közösségek segítése, valamint a családbarát civil érdekképviselet erősítése

c.) az egyesület alapvető célja a család, a házasság, a gyermekvállalás értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása

d.) a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében

e.) a családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme, érdekeik érvényre juttatása, jogsértés esetén jogorvoslati lehetőségek keresése

f.) a fiatalok családi életre – az emberi élet értékére, az egészséges életmódra, felelősségteljes párkapcsolatra és a házas együttélésre – történő nevelésének támogatása, a felnövekvő generáció lehetőségeinek szélesítése

g.) a gyermeket nevelő nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a férfi és női szerepek bemutatása, feladataik társadalmi elismertetése, ezen belül a nők esélyteremtésének támogatása

h.) a családok társadalmi helyzetének javítása

i.) egészségmegőrző és a közbiztonság javítására irányuló tevékenységek szervezése

j.) a közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok

k.) a gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet

l.) a munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelők segítése, munkába való visszatérés támogatása, munkajogi ismeretek nyújtása, atipikus munkavégzés formáinak bemutatása, propagálása, a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedésének a család-munka egyensúlyának szempontjából való támogatása

m.) a családokat érintő jogszabály-tervezetek előkészítésében való aktív részvétel, valamint ajánlások készítése családpolitikai intézkedésekhez

n.) új családpolitikai modellprogramokban, kísérleti programokban való részvétel monitorozása, nyomon követése. Munkahelyi bölcsőde, óvodai ellátás (napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás) kialakítása kísérleti jelleggel, a munkába való visszatérés támogatása érdekében

o.) egészségügyi felvilágosítás, környezeti nevelés

p.) a természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása

q.) fogyasztóvédelmi oktatás

r.) fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés

s.) a családok és a köznevelési intézmények védelme érdekében a köznevelés átalakításának figyelemmel kísérése

t.) Kárpát-medencei és nemzetközi együttműködés, valamint partnerségi kapcsolatok kialakítása és tapasztalatcsere nemzetközi érdekvédelmi szervezetekkel, a működő gyakorlatok átvétele

u.) határon túli magyar családszervezetek működésének segítése, közös programok szervezése és együttműködés

 

 

FICSAK Zalaegerszeg ALAPÍTVÁNY

Bemutatkozás:

A fiatal családosok segítése abban, hogy véleményüket, tapasztalataikat és igényeiket a XXI. század kívánalmai szerint a társadalom felé kifejezzék és képviseljék. A családosok egymást segítő, önszerveződő közösségeinek kialakítása, önszerveződő közösségek segítése, valamint a családbarát civil érdekképviselet erősítése. Az egyesület alapvető célja a család, a házasság, a gyermekvállalás értékeinek bemutatása, népszerűsítése, a családok széleskörű támogatása, családvédelmi tevékenység, kiemelten a nők, asszonyok, családalapítás előtt állók összefogása, támogatása. A gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladat ellátása – a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. A családokkal kapcsolatos emberi és állampolgári jogok védelme, érdekeik érvényre juttatása, jogsértés esetén jogorvoslati lehetőségek keresése. A fiatalok családi életre – az emberi élet értékére, az egészséges életmódra, felelősségteljes párkapcsolatra és a házas együttélésre – történő nevelésének támogatása, a felnövekvő generáció lehetőségeinek szélesítése. A gyermeket nevelő nők és férfiak társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, a férfi és női szerepek bemutatása, feladataik társadalmi elismertetése, ezen belül a nők esélyteremtésének támogatása. A családok társadalmi helyzetének javítása, Egészségmegőrző és a közbiztonság javítására irányuló tevékenységek szervezése. A közterület tisztán tartásával és a lomtalanítási akciókkal kapcsolatos feladatok. A gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. A munkaerőpiacon a hátrányos helyzetű rétegek, különösen a gyermeket nevelők segítése, munkába való visszatérés támogatása, munkajogi ismeretek nyújtása, atipikus munkavégzés formáinak bemutatása, propagálása, a részmunkaidős foglalkoztatás elterjedésének a család-munka egyensúlyának szempontjából való támogatása. A családokat érintő jogszabálytervezetek előkészítésében való aktív részvétel, valamint ajánlások készítése családpolitikai intézkedésekhez. Új családpolitikai modellprogramokban, kísérleti programokban való részvétel monitorozása, nyomon követése. Munkahelyi bölcsőde, óvodai ellátás (napközbeni gyermekfelügyelet, alternatív napközbeni ellátás) kialakítása kísérleti jelleggel, a munkába való visszatérés támogatása érdekében. Az egészségügyi felvilágosítás, környezeti nevelés. A természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, fogyasztóvédelmi oktatás, fogyasztóvédelmi ismeretterjesztés, a családok és a köznevelési intézmények védelme érdekében a köznevelés átalakításának figyelemmel kísérése, Kárpát-medencei és nemzetközi együttműködés, valamint partnerségi kapcsolatok kialakítása és tapasztalatcsere nemzetközi érdekvédelmi szervezetekkel, a működő gyakorlatok átvétele, A határon túli magyar családszervezetek működésének segítése, közös programok szervezése és együttműködés. A lakosság egészségi állapotának javítása, a jobb életminőség elősegítése, az egészségkárosító környezeti, társadalmi és egyéb hatások elleni fellépés; a sport és az egészséges életmód népszerűsítése a környezettudatosság és az esélyegyenlőség szempontjainak figyelembevételével; Sport és ifjúsági ügyek, kerületi/fővárosi/országos sport és szabadidősport támogatása, ifjúsági ügyek, A fiatal családok számára közművelődési tevékenység támogatása, az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok, életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése, a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szükséges feltételek biztosítása, A fiatal családok kulturális rendezvényeken való részvételének támogatása, ilyen jellegű programok szervezése, kedvezmények felkutatása, valamint biztosítása, A közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, művelődésre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, bb.) művészeti intézmények, lakossági művészeti kezdeményezések, önszerveződések támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása, a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, cc.) a családok védelme és a családok jólétének erősítése, a munkavállalás és a családi élet összeegyeztetésének elősegítése, gyermekvállalás támogatása, gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítése, dd.)szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ ellátások, ee.) jogvédelmi feladatok: gyermekek jogai, a jövő nemzedékek érdekei, jogai, ff.) A házasság intézményének megerősítése, a jegyespárok megszólítása, gg.) „Jegyescsomag” terjesztése, hh.) Gyermekvállalás ösztönzése, bababarát körülmények elősegítése; ii.) Nőközpontok létrehozása, fenntartása; jj.) A nőközpontok működéséhez kapcsolódó feladatok ellátása, a tervek, működési mechanizmusok, stratégiák kidolgozása, képzések szervezése, valamint fenntartási stratégia kidolgozása; kk.) Képzési módszerek, stratégia, oktatási anyagok kidolgozása; ll.) Képzések célcsoportjainak felmérése, kutatása, vizsgálata, erről jelentés összeállítása, mm.) Baba-mama barát utcabútorok terjesztése

Folklór Regionális Roma Alapítvány

Bemutatkozás:

Jogvédő tevékenység, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Nemzetközi tevékenység. Ismeretterjesztés és közművelődési tevékenység. Szociális tevékenység, a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások.

„Esély Európára” Egyesület

Bemutatkozás:

Az Esély Európára Egyesület elsődleges célja a társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem, mely elsősorban a nemek társadalmi esélyegyenlőségének az előmozdítását foglalja magában. A nemek közéleti szerepvállalása tekintetében szemléletváltozásra van szükség a társadalomban a ?gender mainstreaming? elve alapján. A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkóztatásának elősegítését és a nők, gyermekek, illetve egyéb hátrányos helyzetű csoportok jogainak minél markánsabb védelmét szervezetünk elsősorban érdekvédelmi, jogvédő, ill. szemléletformáló tevékenység által szeretné segíteni. Ezt a feladatát elsősorban a minél szélesebb körű tudás megszerzésével, a személyes kompetenciák fejlesztésére irányuló foglalkozások, képzések, előadások szervezésével, felnőttképzési tevékenységgel ? képzések fejlesztésével és szervezésével ?, valamint a munkaerő-piac hátrányos helyzetű szereplői érdekében kifejtett fejlesztő és érdek-képviseleti, továbbá a helyi közművelődést támogató és fejlesztő tevékenységgel kívánja elérni. Az egyesület fontos törekvése továbbá a szűkebb és tágabb értelemben vett környezetvédelem, a környezettudatos magatartás minél szélesebb körben való elterjesztése, a szelektív hulladékgyűjtés, állatvédelem és fenntartható fejlődés fontosságának népszerűsítése. Ezen célok elérése érdekében egyesületünk folyamatosan kutatja a hazai, illetve uniós pályázati lehetőségeket és törekszik a hasonló profilú civil szervezetekkel való együttműködés kialakítására. A szervezet meghatározó feladatának tekinti a hatókörébe tartozók tudatos állampolgárrá nevelését, ezáltal is elősegítve a tudás, az információk szabad áramlását, az élethosszig tartó tanulás fontosságának, a jogérvényesítés és véleménynyilvánítás szabadságának képviseletét.