Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Közbiztonság-védelmi

Zalakomárért Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A közrend és közlekedésbiztonság, a bűncselekmények megelőzése és a baleset-megelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem, valamint a környezetvédelem és hagyományőrzés érdekében önkéntes társadalmi munkát végez, Magyarország alaptörvényével összhangban. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A Szomszédok Egymásért Mozgalom (a továbbiakban: SZEM) népszerűsítése, az e tevékenységekre vonatkozó ajánlások, javaslatok véleményezése, kidolgozása és közvetítése. A rendőri és rendvédelmi szervekkel, valamint a helyi (települési) önkormányzattal kapcsolatos feladatok végrehajtásának elősegítése.

Zalakaros Közbiztonságáért Közalapítvány

Bemutatkozás:

A közrend és közbiztonság védelme, ennek érdekében Zalakaros városban működő Vagyonvédelmi és Bűnmegelőzési Egyesülettel szoros együttműködés. A városi biztonságtechnikai feltételrendszer fejlesztése, javítása. A helyi bűnmegelőzés lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, eredményeinek közhasznpsítása. A térség közbiztonságának javítását szolgáló értekezletek tartása. A városi komplex biztonsági riasztórendszer kiépítésében való közreműködés.

Zalaegerszegi Ganz Ábrahám Ifjú Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

1.) Az egyesület célja és alapfeladata: A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a megyében működő polgárőr egyesületekkel együtt munkálkodás, a ZSZC tagintézményeinek rendezvényein történő ügyelet, a fiatalok erőteljesebb társadalmai szerepvállalása, a hazaszeretetre nevelés és a bűnmegelőzésben való részvételre nevelése. 2.) Az egyesület alapfeladatán túl, kiegészítő feladatként önkéntesen közreműködhet: a.) a katasztrófákra történő felkészülés, a katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újjáépítés feladataiban, valamint a polgári védelmi szervezetek tevékenységében, továbbá a környezet veszélyeztetésének, károsításának megelőzésében és elhárításában, következményeinek felszámolásában, b.) a baleset-megelőzési, az áldozatvédelmi, a közlekedésbiztonsági, állat-, környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a lakosság és az önkormányzat közötti kapcsolat erősítésében, c.) a polgárok és javaik védelmében, az állami és önkormányzati vagyon megóvásában, d.) a közterületen közbiztonsági, bűnmegelőzési, valamint bűnüldözési célból elhelyezett képfelvevő által rögzített felvételek megfigyelésében, e.) a rendezvények helyszínének biztosításában, f.) a Rendőrségről szóló törvény alapján a rendőrkapitányság és a polgárőr szervezet működési területén illetékes helyi önkormányzat által létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági, valamint baleset-megelőzési bizottság munkájában, g.) az önálló, valamint közös feladat- vagy szolgálatellátás útján az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében /önkéntes tűzoltóság/, h.) a polgárőr egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenységben, i.) a körözött tárgyak, személyek és holttestek azonosításában és felkutatásában, valamint j.) az egyesület feladata az egészséges életmód népszerűsítése, a polgárőrök fizikai állóképességének javítása, és a polgárőrök fizikai felkészítése a polgárőrségről szóló törvény alapján nyilvántartásba vett polgárőr szervezetek tagjaként történő szolgálatteljesítésre, k.) feladata a szervező, szolgáltató tevékenységével a testedzés, a sportolás, illetve sportrendezvényeken való részvétel lehetőségének biztosítása az ifjú polgárőrök, sportegyesület tagjai és a nyilvántartásba vett polgárőr egyesületek tagjai részére, l.) környezetvédelem terén környezettudatos magatartás elősegítése, az állatok szeretetére és védelmére való nevelés, az energiatakarékos szemlélet kialakítása m.) az ifjú polgárőrök felkészítése az egyesület célkitűzéseinek megfelelő polgárőri feladatok teljesítésére 3.) Az egyesület alapfeladatának és a vállalt kiegészítő feladatok ellátásának feltétele: Az Egyesület az 1./ pontban meghatározott alapfeladatokat akkor végezheti, ha működési területén illetékes megyei rendőr-főkapitánysággal írásbeli együttműködési megállapodást kötött, valamint a tagja az O

Tekenye Biztonságáért Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínén. Az Egyesület további célja közreműködés a katasztrófák történő felkészülés, katasztrófák elleni védekezés és a helyreállítás, újraépítés feladataiban, a környezet- és természetvédelmi tevékenység támogatásában, a rendezvény helyszínének biztosításában, az együttműködő szervek szakmai tevékenységének segítésében, valamint az egyesület feladataival összefüggő oktatási, kulturális, ismeretterjesztő tevékenység ellátása.

Pacsai Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti (Ptv.. 2. § (1) bekezdés) jelleggel a 2011. évi CLV. törvény (Ptv.) 3. § (1) bekezdésben rögzített feladatok ellátásán keresztül.

Polgárőr Egyesület Zalaszentgyörgy

Bemutatkozás:

A közrend, és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti [Ptv. 2. § (1) bekezdés] jelleggel a 2011. évi CLV. törvény (Ptv.) 3. § (1) bekezdésében rögzített feladatok ellátásán keresztül.

 

Nagykutasi Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A bűncselekmények megelőzése, a bűn- és baleset-megelőzés, a közrend- és közbiztonság védelme, a környezetvédelem, a gyermek- és ifjúságvédelem érdekében önállóan vagy az együttműködő szervekkel végzett önkéntes tevékenység. A bűnalkalmak korlátozása, a felderítetlen bűncselekmények számának csökkentése, a körözött személyek és gépjárművek felkutatása, a közösségi bűnmegelőzési szemlélet erősítése. A lakosság, az önkormányzat és a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom, valamint együttműködés erősítése.

Milejszegért Polgárőr Egyesület

A bűncselekmények és szabálysértések megelőzésében való közreműködés, a helyi közrend és közbiztonság védelme, a közbiztonság és közlekedésbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.

MENTS-VÁR Áldozatsegítő és Kríziskezelő Alapítvány

Bemutatkozás:

A kapcsolati erőszak, továbbá valamennyi élet és személy elleni bűncselekmények sértettjeinek, áldozatainak történő segítségnyújtás, támogatás, valamint a drogfüggő emberek részére a gyógyulásukhoz segítségnyújtás.

Jánkahegyi Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A polgárőr egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.