Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Oktatás

Confi-Dance Zala Moderntánc Egyesület

– Modern, show és kortárs tánc oktatása 6 év feletti korosztálynak.- Kulturális programok megszervezése, biztosítása.- Szakmai továbbképzéseken, táborokban való részvétel.- Tagjai Modern, show és kortárs tánc tevékenységének biztosítása.- Tánc-találkozók, fesztiválok szervezése, részvétel ilyen találkozókon, fesztiválokon, vetélkedőkön.- Szakmai együttműködés más társaságokkal, a moderntánc képviselőivel, más művészeti ágak szervezeteivel.- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.- Információ szerzése és közlése a tagok részére, a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása.- A közös célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és egyéb tevékenység folytatása.- Tagjai közös érdekeinek képviselete, védelme.

„CsodaVár” Alapítvány Lenti

Segítséget nyújtson Lenti Mesevár Óvoda gyermekei számára, a gyermekek oktatásához, neveléséhez, képességeik fejelsztéséhez szükségesfeltételrendszer javításával. Lehetőségek szerint anyagilag hozzájáruljon az óvoda épületeinek bővítéséhez és berendezéseinek korszerűsítéséhez, állagvédelméhez, az óvodapedagógusok szakmai továbbképzéséhez, a szülők ismeretei bővítéséhez, a neveléshez szükséges szakmai és egyéb eszközök megvásárlásához, a szociálisan rászoruló óvodás gyermekek megsegítéséhez.

Búcsúszentlászlói Óvodáért Alapítvány

A Búcsúszentlászlói Napközi Otthonos Óvodában folyó óvodai nevelés, képességfejlesztés támogatása. A különböző speciális háttérrel rendelkező gyermekek differenciált óvodai nevelésének -egyéni képességfejlesztésének- támogatása, az ehhez szükséges eszközök beszerzése. Ismeretterjesztést elősegítő eszközök beszerzésének támogatása. Biztonságos, esztétikus, élménygazdag környezet kialakítása, fejlesztése, mely hozzájárul a gyermekek jó közérzetének kialakításához. A gyermekek tanulásának, sportolásának, szabadidős és kulturális tevékenységének költségeihez való hozzájárulás. Események, rendezvények költségeinek biztosítása. Óvodapedagógusok, funkcionális munkakörben dolgozó munkatársak továbbképzésének támogatása.

Élményiskola Egyesület

Bemutatkozás:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. szerinti köznevelési intézmény (iskola) fenntartása, továbbá szakmai fórum biztosítása mindazon magán-, és jogi személyeknek, akik támogatják egy egyedülálló pedagógiai programmal rendelkező alapfokú oktatási intézmény létrehozását, működtetését, továbbá ezen iskola pedagógiai programjának, valamint az iskola működési feltételrendszerének létrehozása, megteremtése. Az iskolalapításhoz és fenntartáshoz szükséges feltéterek megteremtése és folyamatos biztosítása.

Örökség Alapítvány

Bemutatkozás:

Az Örökség Népfőiskola és az Örökség-Tábor rendszeres megrendezése. Az országosan létrejövő Örökség-Műhelyek anyagi támogatása. Az Örökség-Egyesület céljaival elkötelezett alternatív iskolai osztályok elindítása. Az Örökség-Alapítvány kuratóriuma által megítélt ösztöndíjak folyósítása.

 

„Virágzó rét” a Gyermekekért Egyesület

Bemutatkozás:

A tanulásban akadályozott, tanulási nehézséggel küzdő tanulók megsegítése fejlesztő foglalkozással (Ayers terápia), egyéni korrepetálással, nyári táborokkal, délutáni napközivel egy csodálatos falusi környezetben. A felnőtt tudásbázis megalapozása nem diplomát adó képzésekkel.

 

Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány

Bemutatkozás:

Az alapítvány célja, hogy a Deák Ferenc Többcélú Térségi Oktatási Központ Béri Balogh Ádám Gimnáziumban (jogutód Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola) folyó általános és speciális képzés feltételrendszerét javítsa és fejlessze, a korszerű és színvonalas munkát ösztönözze, a nyelvoktatást, a tehetséggondozást, a felzárkóztatást, a tudományos kutatómunkát, a város és a városkörnyék szakember utánpótlását biztosítsa és a fiatalok továbbtanulását támogassa. A drogmegelőzésben és az egészséges életmódra való nevelésben segítséget adjon. Konkrét célok: • Nyelvoktatás feltételeinek fejlesztése: • ösztöndíjra, vizsga és egy egyéb költségtérítésre. • Tehetséggondozás, felzárkóztatás területén: • óradíjakra, utazási, szervezési, versenyköltségek térítésére. • Szakmai jellegű tanulmányi kirándulások támogatására: • költségtérítéssel. • Tudományos kutatómunka óradíjainak, tiszteletdíjainak, költségtérítéseinek támogatás. • Az iskola reklámjellegű költségeinek támogatás. • Az iskola vonzáskörzetének szakember utánpótlásának oktatási költségeinek támogatása. • Az iskola dákjai továbbtanulási költségeinek támogatása. • Az iskola partnerkapcsolatainak fejlesztése és annak utazási, étkezési költségeinek támogatása. • Az egészséges életmódra nevelés, propaganda és eszközfejlesztési igényeink, óradíjaknak támogatása. • Az eredményes iskolai munka személyi jutalmazása.

Zalaszentiváni Óvodáért Alapítvány

Bemutatkozás:

A 3-7 éves korig óvodaköteles gyermekek részére olyan feltételek és körülmények biztosítása, amely mellett nevelő- és oktató munka a megfelelő készségfejlesztő eszközök (logikai, mozgáskoordinációs, stb.) biztosításával zavartalanul megvalósulhat. A hátrányos helyzetű, ingerszegény környezetből érkező gyermekek fejleszthetőségével való foglalkozás abból a célból, hogy fejlettségük, képességeik, készségeik az óvodáskor végére megközelítse az életkoruknak megfelelő szintet. Az intézmény alkalmazásában álló dolgozóknak a cél érdekében végzett hatékony munkájának elismerése.

Zrínyi Katarina Horvát Általános és Alapfokú Műszészeti Iskoláért Alapítvány

Bemutatkozás:

Az iskola tárgyi, személyi feltételei megteremtésének elősegítése, az iskola profiljába illeszkedő oktatási programok támogatása, oktatást segítő szemléltető eszközök, audiovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése, a gyermekek szabadidős és sport tevékenységének támogatása, az iskola szociális és mentálhigiénés céljai megvalósításának segítése,művelődési lehetőségek támogatása, az iskolai oktatásban két nyugati nyelv ? angol, német ? valamint a horvát nyelv oktatása és színvonalának emelése, az ehhez szükséges technikai háttér gazdagítása. A számítástechnikai oktatás feltételeinek tovább bővítése. A számítógéppark és a hozzá tartozó perifériák fejlesztése. Az iskola tárgyi eszközeinek és bútorzatának modernizálása és fejlesztése az oktatás minőségi fejlesztése céljából. Nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése.

Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

Bemutatkozás:

Az iskola eddigi jó hírnevének fenntartása és az oktatói munka segítése, az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítása, az iskola tanárai és diákjai önképzésének, oktatói és tudományos tevékenységének támogatása, tanárok és volt diákok hazai és külföldi képzésének elősegítése.Az alapítvány – a megszűnt Izsák Imre Gyula Természettudományi Díj Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően – évente kiadja az Izsák Imre Gyula Természettudományi Díjat az arra érdemes tanulóknak. A díjazott személyére a tantestület tesz javaslatot. Évkönyvek és egyéb iskolai kiadványok megjelentetése és árusítása. Nyelvvizsgák szervezése és lebonyolítása. Iskolai póló és nyakkendő legyártatása és árusítása. Iskolai tehetséggondozó szakkörök, Verrsenyek és táborok szervezése. A tantestület szakmai kirándulásainak támogatása.