Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„JÖVŐNKÉRT” Alapítvány

Bemutatkozás: Az alapítvány a nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területén fejti ki közhasznú tevékenységét. E közfeladat teljesítését a 2011. évi CXC. tör-vény a nemzeti köznevelésről 2. § (3) illetve 4§ (1) a) – u) írja elő. A kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeket elért és magas szintű nyelvismeretet szerzett (nyelvvizsgát tett) tanulók elismerése, a kiemelkedő tanulmányi eredmény elérésével összefüggő tanulmányi kirándulások támogatása, a területi és országos tanulmányi eredmények eléréshez szükséges anyagi támogatás biztosítása, az országos tanulmányi ver-senyeken való részvétel költségének részbeni vagy teljes egészében történő átvállalása, a di-ákcserék, sportversenyek, sporttáborok szervezésének, a diákok azon való részvételének tá-mogatása. Az alapítvány támogatja az oktatással, neveléssel, az iskolai hagyományok ápolá-sával összefüggő tevékenységek, rendezvények, előadások, ünnepségek, szakkörök, képzé-sek, versenyek, táborok szervezését, lebonyolítását és az azokon való részvételt.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Rákóczi út 49-53.
Fő tevékenység:Oktatás
Adószám:19272698-1-20
Képviselő:Golubics István
Web:-

Tartalom megosztása: