Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Nagykanizsa Zrínyi Miklós Általános Iskoláért Közhasznú Alapítvány

Az arra érdemes és szociális helyzetüknél fogva rászorult tanulók eseti ösztöndíjjal történő anyagi támogatása, tehetségük kibontakoztatása érdekében. Az iskola számítógép parkja bővítésének és javításának eseti finanszírozása annak érdekében, hogy a tanórán túli tehetséggondozás ezen a téren is megvalósuljon. A tanulók tanórán túli bel- és külföldön megvalósuló idegennyelv gyakorlásának költségeihez (külföldről nyelvgyakorlás céljából ideérkező külföldi tanulók szállás, étkezés, ellátás és utazási költségeihez, valamint a külföldre nyelvgyakorlás céljából kiutazó magyar tanulók utazási, étkezési és ellátási költségeihez) eseti hozzájárulás biztosítása a meglévő külföldi kapcsolatok továbbépítésével. A tanulók tanórán kívüli sporttevékenységének támogatása, a bel- és külföldön megvalósuló diáksport rendezvények költségeihez (a versenyző tanulók utazási, élelmezési és ellátási, továbbá a versenydíjak beszerzési költségeihez) való esetenkénti hozzájárulás. Az iskola azon pedagógusainak eseti ösztöndíjjal és költségtérítéssel történő támogatása, akik munkaköri kötelezettségüket meghaladóan a tanulók érdekében önképzésben vesznek részt. A tantestület javaslata alapján a tanórán kívüli átlagon felüli kimagasló teljesítményt nyújtó tanulók eseti öszöndíjban való részesítése. Az iskola pedagógusközössége javára adományozott Balatonfenyves, Kölcsey u. 11. (balatonfenyvesi 3719 hrsz.) szám alatti üdülőingatlan fenntartása, karbantartása, időnkénti felújítása, valamint az itt történő pedagógus és gyermeküdültetés, valamint az itt szervezett nyelvi- és más tanulmányi táborok költségeihez való hozzájárulás.

Tartalom megosztása: