Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Településfejlesztés

Csáfordért Alapítvány

Zalaszentgrót Csáford városrész közösségeinek, közösségi életének, gazdaságának, infrastruktúrájának és idegenforgalmának fejlesztése.- Alternatív általános iskola tárgyi és szellemi feltételeinek, a tanulói, szülői és támogatói közösség megteremtésének, fenntartásának és fejlesztésének támogatása, a mindezekhez kapcsolódó oktatási, ismeretterjesztés, kulturális, művészeti és sport tevékenység segítése, támogatása a gyermekek kiegyensúlyozott testi-lelki-szellemi fejlődésének biztosítása céljából.

Zalai kristályok Alapítvány

Az alapítvány elsődleges célja a település – és területfejlesztés a régió közvetlen területén, ahol a hozzá kapcsolódó kisebb települések, mind térségi, gazdasági és turisztikai szempontból fejlesztésre szorulnak. A kistelepülések lakosságának támogatása az infrastrukturális elmaradottság felszámolásának érdekében, fejlesztési kérdésekben tanácsadás és igényfelmérés. A településfejlesztés kialakításához az alapítvány tagjai segítenek, a fejlesztési feladatokat ellátják. A fejlesztés érinti egyrészt az élelmiszerhez kapcsolódó kereskedelmi tevékenységek felkarolását, támogatását. Ennek megvalósításához több kisebb-nagyobb programok, rendezvények, fesztiválok megrendezésre kerülnek, amely által egy élhető, megismerhető településkép kerül előtérbe a lakosság számára. Az élelmiszeripari tevékenység megvalósításának célja a magyar agrárágazat és élelmiszeripar teljesítőképességének növelésében való közreműködés, a tudatos vásárlók szmának gyarapodását, a vidék értékeinek megőrzését, gazdaságának fenntartható fejlődését, népességmegtartó erejének emelését, a vidéken élők életszínvonalának növekedését elősegíteni. Célja továbbá a környezetudatoságra, egészséges életmódra, környezetvédelemre való nevelés. Az alapítvány célja hozzájárulni a magyarországi élelmiszer-gazdaság fenntarthatóságához és versenyképességének növekedéséhez, segíteni, hogy a magyar fogyasztók az itthon előállított élelmsizertermékek gazdag választékát találják az üzletekben. A településfejlesztés mellett az oktatási és kutatási tevékenység támogatása, felkarolása, a találmányok és az ahhoz kapcsolódó területek megismerése, ezen tudományággal szorosan összefüggő termékek bemutatása, további kutatási tevékenységek támogatása, felkarolása, a fiatal nemzedék fejlesztésére irányuló segítségnyújtás. A fejlesztés mellett az alapítvány célja a képesség- és készségfejlesztésis. A fejlesztés által megismerhető játékok, játékos eszközök bemutatása, ehhez kapcsolódó programok szervezése. Az élményszerző programok megszervezése és lebonyolítása. A játékos tevékenységet segítő eszközök gyarapítása (játékkiállítás). A kiemelt képesség fejlesztése és a tehetség gondozása. Az állattartáshoz, valamint az ahhoz kapcsolódó programok megszervezése, amellyel támogató, fejlesztő jellegű programok kerülnek megvalósításra. Az állattartáson belül kifejezetten képzett állatok pl. vakvezető kutyák, a rendőrségi szolgálat során képzett kutyák számára rendezett programok, fesztiválok, kiállítások megrendezése a régió, megye körzetében.

Összefogás Tekenye Alapítvány

Bemutatkozás:

Zalaszentgrót-Tekenye városrész fejlesztése. Tekenye közösségi életének szervezése, támogatása.

 

Zöld Folt Innovatív Megoldások a Vidékért Egyesület

Bemutatkozás:

A Nyugat-dunántúli Régió vidéki térségeinek gazdasági, kulturális, humánerőforrást érintő, környezetvédelmi, mezőgazdasági, turisztikai fejlesztése, innovatív projektek megvalósításával, valamint térségi együttműködések létrehozásának előmozdításával. Környezettudatos fejlesztése generálása, menedzselése térségi, határ menti és nemzetközi együttműködési kapcsolatok erősítésével, a térségi befektetői adottságait felhasználó lehetőségek feltárásával, az ezzel kapcsolatos marketing munka és szemléletformáló programok biztosításával, a közösségi gondolkodásmód, a környezettudatos viselkedésformák vidékfejlesztést és térségfejlesztést átölelő szemléletével. A megújuló energiaforrások részarányának növelésével a környezet fokozottabb védelme, a megújuló energiaforrások segítségével történő energiatermelés lakossági elősegítése. A kistelepüléseken élők gazdasági helyzetének javítása különböző termelési technológiák meghonosításával. A vidéki kultúrkörnyezet állapotának javításával a települések lakosság megtartó képességének növelése. Társadalmi cél a lakosság érdeklődésének, látókörének bővítése, a szolidaritás és a tolerancia erősítése, a helyi közösségek és a közösségeken átívelő együttműködések erősítése, ifjúságsegítése. Vidéki teleülések vagyonvédelmi és közbiztonsági tevékenységének fejlesztése, támogatása, Ezzel kapcsolatosan a katasztrófa elhárítás, az önkéntes tűzoltás, mentés és közrend és közlekedésbiztonság védelmét szolgáló innovációs technikák, technológiák alkalmazásának, fejlesztésének támogatása.

 

Életmeder Alapítvány a Vidék Fejlődéséért és Megújulásáért

Bemutatkozás:

A térség, a kisrégió életfeltételeinek megőrzése, az életminőség javítása, összehangolt környezetvédelmi és környezetbarát alkalmazások megismertetése és fejlesztése, újító közösségi kezdeményezések, a foglalkoztatás bővítése, szociális tevékenység, kulturális örökség, az épített és természeti környezet védelme, gazdaságfejlsztési programok elindítása, előkészítése a gazdaság többi ágazatába integrálva.

Élhetőbb Zalaszentivánért Közhasznú Egyesület

Bemutatkozás:

Zalaszentiván község fejlődésének elősegítése, a faluban élők életkörülményeinek javítása, a faluban élő munkanélküliek helyi munkalehetőségei biztosításának segítése, a foglalkoztatottak munkakultúrájának fejlesztése, továbbá a munkaerő piacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. A rendszeres sportolás, testedzés, felüdülés biztosítása, ilyen igények felkeltése, a sportolás lehetőségének biztosítása, továbbá a jelentkező sportigények felkarolása, segítése, az ifjúság sportszeretetre nevelése, valamint az egészségmegőrzés. Lehetővé teszi tagjai rendszeres sporttal kapcsolatos szabadidős tevékenységét, tréningprogramokat, versenyeket, fellépéseket szervez. Az idegenforgalom fellendítésének támogatása, a kultúra ápolása, hagyományőrzés, továbbá a családok időskorúak segítése. Szervezi a tagok és a térség kulturális, sport és közösségi életét, szabadidős programjait, óvja a kulturális és épített örökségeit, segíti a családokat, időskorúakat és a szociális feladatok ellátására részfeladatot vállal. Támogatókat keres az egyesület munkájához, céljai megvalósításához. A környezeti nevelés segítése, a környezettudatos gondolkodás széleskörű elterjesztése. A természet értékeinek megismertetése és védelme. A környezet védelmének és a természet védelmének fokozott nyomon követése, programokkal, képzésekkel, szakértők közreműködésével. Az egész életen át tartó tanulás lehetőségeinek jobb kihasználása, a lakosság kultúra iránti igényének fokozása érdekében képzési, felnőttképzési programok szervezése. Határon átnyúló nemzetkövi kapcsolatok kiépítése, az egymás közösségeik megismerése céljából. A településen, illetve a tágabb térségben működő civilekkel történő kapcsolatépítés és ápolás, közös rendezvények szervezése. A nyilvánosság biztosítása, a tevékenység megismertetése és ismeretterjesztési céllal marketing, reklám és kiadványkészítés. Kiadványok és oktatási segédanyagok készítése és terjesztése. Az élhetőbb település érdekében alap művészeti tevékenységek (dalkörök, tánccsoportok) összefogása, amelyek egybetartása a hagyományőrzést is szolgálja. Általános közművelődési programok, rendezvények szervezése a helyi közösségek belső kohéziójának erősítése. Forrásszerzés. A parlagfű elleni védekezés, mint egészséget károsító, allergiás betegséget okozó veszélyes gyomnövény terjedésének visszaszorítása, az átlagosnál magasabb fertőzöttségi szint csökkentése, így a betegségek megelőzése.

Óhíd Község Jövőjéért Közalapítvány

Bemutatkozás:

Óhid község gazdálkodó szervezeteinek, vállalkozóinak összefogásával megteremteni annak lehetőségét, hogy a község arculata pozitív irányba változzon, javuljon a környezetvédelem, köztisztaság. Valósuljon meg mindaz, ami a község fejlődését tartalmilag és esztétikailag előbbre viszi.

Zalai Falvakért Egyesület

Bemutatkozás:

A vidékfejlesztés, a vidéken élő lakosság életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait. A falvak, különös tekintettel Zala megyei falvainak, az ott élő lakosság és önkormányzati testületek érdekérvényesítő képességének erősítése, érdekeinek képviselete az országos, a regionális és a megyei, állami társadalmi és gazdasági szervek előtt, és mint ilyen, szakmai fórumként is működik.

Zala Termálvölgye Egyesület

Bemutatkozás:

A térség felzárkoztatásának elősegítése, fejlődésének ösztönzése az Európai Uniós és egyéb támogatások igénybevételével, programok felhasználásával, azon belül is kiemelten a LEADER megközelítés alkalmazásával. Az egyesület keresi a kapcsolatot más térségi, regionális, országos, nemzetközi vidék- és térségfejlesztő szervezetekkel. A működési területén élő lakosság életfeltételeinek javítása, a vidékfejlesztés- és területfejlesztés társadalmi-gazdasági szerepének erősítése.

Zalaapáti Községért Közalapítvány

Bemutatkozás:

 Zalaapáti község területén jelentkező közszolgáltatási feladatok elősegítése: – a településüzemeltetés, – az épített környezet alakítása és védelme, – természetvédelem, természetvédelmi kultúra fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása, – településtisztaság, hulladékgazdálkodás, környezet- és természetvédelem, – a közterület tisztántartásával és a lomtalanítással kapcsolatos feladatok – közbiztonság javítására irányuló tevékenység, – a foglalkoztatás megoldását elősegítő képzettség megszerzésében, kompetencia elsajátítására irányuló képzésben való közreműködés, felnőttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás, – óvodai ellátás, – szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása, – egészségügyi alapellátás, egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások, – gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátások biztosítása, – a lakosság önszerveződő közösségeinek támogatása, a település önfenntartó képességének erősítése, – a helyi közművelődési tevékenység támogatása, – sport és szabadidősport támogatása