Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

GYIK

Mi a civil szervezet?

A civil szervezet olyan minden kormánytól független, magánjog alapján működő civilekből álló nonprofit szervezet, amely saját költségvetéssel rendelkezik, általában valamilyen egyéni és közösségi szükségletek kielégítése, szolgáltatások biztosítására, társadalmi, közösségi, karitatív célra hozzák létre. A civil társaság, illetve a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt kivételével -, valamint az alapítványt ért a Civil szervezet alatt a civil törvény.

Mi az egyesület?

A hatályos magyarországi szabályozás a Polgári Törvénykönyv szerint ( 1959. évi IV. törvény) szerint az egyesület olyan önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező szervezet, alapszabályában meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét, jogi személy. Alapításához minimum 10 fő szükséges.

Mi az alapítvány?

A mai magyar jog szerint magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, tartós közérdekű célra alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány elsődlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható.
Az alapítvány javára a célja megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy.

Mi a civil társaság?

Egyszerű civil szervezeti forma. Természetes személyek, – legalább két fő – hozhatják létre nem gazdasági érdekű közös céljaik megvalósítására, közösségi célú tevékenységük összehangolására vagyoni hozzájárulás nélkül is létrehozható. A polgári jogi társaságra vonatkozó szabályokat kell rá alkalmazni (azzal az eltéréssel, hogy az ügyvitelre kijelölt tag kivételével a tagságot bármely tag azonnali hatállyal felmondhatja). A civil társaság nem jogi személy. A társaság létrehozása nem igényel bírósági, vagy hatósági bejegyzést, regisztrációt.

Mit jelent a közhasznú tevékenység?

Minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez.

Mi a Civil Központ feladata?

A Civil Információs Centrumok feladata információszolgáltatás és adminisztratív segítségnyújtás. Jogi, könyvelési tanácsokat, pályázati, forrásteremtési tanácsokat ad, valamint az internetkapcsolattal nem rendelkező szervezeteket segíti adatszolgáltatásuk megtételében. Továbbá segíti a civil szervezetek közötti hatékony kapcsolati háló kiépítését. Zala megyében a Zala Megyei Civil Információs Centrum látja el a Civil Információs Centrumi feladatokat.

Mi a különbség Egyesület és Alapítvány között?

Elsődlegesen vállalkozási-gazdasági tevékenység végzésére sem alapítvány, sem egyesület nem hozható létre. A két forma között az alapvető különbség, hogy az egyesület személyeket egyesít, az alapítvány vagyont. Ennek megfelelően az egyesület a tagok önszerveződő közössége valamely cél, tevékenység érdekében, az alapítvány pedig célok, tevékenységek támogatását végző szervezet.

Kell-e kezdőtőke az alapításhoz?

Egyesületek esetében nem kell, alapítványok esetében természetesen kell, hiszen az alapítvány célra rendelt vagyontömeg, vagyis fogalmi eleme a vagyon.

Mi az alapszabály és az alapító okirat közötti különbség?

Alapszabálya az egyesületeknek, míg alapító okirata az alapítványoknak van.

Kötelező-e bankszámlát nyitnunk?

A bankszámlanyitás kötelező az alapítványok és az egyesületek számára is, mégpedig az alakulást követően 15 napon belül.

Hogyan szerezhetünk pénzt működési támogatásra?

A civil szervezetek pénzszerzési lehetőségei:

– magánszemélyek adományaiból
– cégek adományaiból
– állami támogatásokból (európai uniós vagy hazai támogatásokból)
– önkormányzati támogatásokból
– a személyi jövedelemadó kötelezettséget teljesítő adózók1 %-os felajánlásaiból

Ha nem vagyok közhasznú szervezet, akkor is kell közhasznú mellékletet készítenem?

Igen, a 2011. évi CLXXV. törvény  – az egyesülési jogról,  a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról –  29§ (3) pontja szerint ezt minden civil szervezetnek meg kell tennie.

Közhasznú jogállás feltételei:

Két különálló feltételnek kell önmagában megfelelni: az egyik az erőforrások, a másik a társadalmi támogatottság feltétele. Az erőforrás-feltételnek akkor felel meg a szervezet, ha a három erőforrás-feltétel közül legalább egynek megfelel, azaz

  • az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
  • a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
  • a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) – a vezető tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül – elérik az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét.

Bármelyik feltétel teljesülése esetén vélelmezi a jogalkotó a megfelelő erőforrást, ugyanakkor a megfelelő erőforrásnak az elmúlt két lezárt üzleti évben kell teljesülnie.

A társadalmi támogatottság megfelelőségét akkor vélelmezi a jogalkotó, ha

  • a felajánlott 1%-os összegekből kiutalt összeg eléri az összes bevétel 2%-át (kivéve az 54. § alapján szerzett bevételeket), vagy
  • a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában, vagy
  • a közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően.

Fontos, hogy a feltételek ebben az esetben is vagylagosak, elegendő egyet teljesíteni közülük, ugyanakkor azt szintén az elmúlt két lezárt üzleti év vonatkozásában kell teljesítenie a szervezetnek.

Mit kell tartalmaznia az éves beszámolónak?

Tartalmi elemei:

a mérleg (egyszerűsített mérleg)

az eredménykimutatás (eredménylevezetés)

kettős könyvvitel esetében a kiegészítő melléklet (Ectv. 29.§. 2/c)

közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ectv.29.§. 3.)

A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:

a támogatási program keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként

a támogatási program keretében kapott visszatérintendő támogatásokra vonatkozó részletezett adatokat

Közhasznúsági mellékletben be kell mutatni:

a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,

a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,

a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,

a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását.

Hová kell elküldenem a szervezetem éves beszámolóját?

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy  papír alapon – eredetben vagy hitelesített másolatban – megküldi az Országos Bírósági Hivatal (1363 Budapest, Pf.24.) részére.

NEA működési és szakmai pályázatokkal kapcsolatos kérdések:

Mi a Nemzeti Együttműködési Alap?

A Nemzeti Együttműködési Alap az Államháztartásról szóló törvény (2011.évi CXCV. törvény az államháztartásról) szerinti a civil önszerveződések működését, a nemzeti összetartozást, határon átívelő civil partnerséget, valamint a közjó kiteljesedését, illetve a civil szervezetek szakmai tevékenységét támogató, központi költségvetési előirányzat. Az Alap feletti rendelkezési jogot – ágazati stratégiai döntéseivel összhangban – a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszter gyakorolja, és felel annak felhasználásáért.

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatáspolitikai céljainak megvalósulása az öt szakmai kollégiumon keresztül történik, melyek a következők:

Nemzeti Összetartozás Kollégiuma

Új Nemzedékek Jövőjéért Kollégiuma

Mobilitás és Alkalmazkodás Kollégiuma

Társadalmi Felelősségvállalás Kollégiuma

Közösségi Környezet kollégiuma

NIR regisztráció mikor szükséges?

Amennyiben pályázatot szeretne benyújtani a NEA-ban, és még nincs regisztrálva a NIR-ben.

A szervezet éves összes bevételére vonatkozó értékhatár (75 millió forint)

  • Ahogy az országos tájékoztató rendezvényeken is elhangzott, ebbe az értékhatárba nem számít bele a számviteli beszámolóval igazolható normatív támogatások összege. (A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II.16.) KIM rendelet 14. § (1a) bekezdés)

Pályázati díj befizetése

  • A pályázatot csak akkor véglegesítsék a NIR-ben, ha a pályázati díjat (2000 Ft) a 2024. évi pályázati kiírások vonatkozásában már átutalták, és az átutalást igazoló dokumentumot a NIR-ben a Mellékletek űrlapon feltöltötték. (Pályázati kiírás 8.2 pont)

Pályázat benyújtásához NEM kell beküldeni, becsatolni az aláírási címpéldányt

  • Az Alapkezelő a támogatási döntést követően kizárólag a „Nyertes pályázatok” Támogatói Okiratának kiállításához kéri be a Pályázati kiírás 10. pontjában található dokumentumokat, ezért pl. az aláírási címpéldányt sem kell beküldeni vagy a NIR-be feltölteni a pályázat beadásakor.

EU pályázati támogatás is bevételnek minősül-e?

Igen.