Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Fogalmak

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben használt legfontosabb fogalmak gyűjteménye.

adomány: a civil szervezetnek – létesítő okiratban rögzített céljaira – ellenszolgáltatás nélkül juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás;

adományosztó szervezet: a civil szervezetek számára nyújtandó adományok szervezésére és juttatására létrejött civil szervezet, amelynek létesítő okiratában e cél alapcélként került megjelölésre;

tartós adományozás: a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére;

civil szervezet:

a) a civil társaság,

b) a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesület – a párt, a szakszervezet és a kölcsönös biztosító egyesület kivételével -,

c) – a közalapítvány és a pártalapítvány kivételével – az alapítvány;

határon túli civil szervezet: határon túli magyarságnak a szülőföldjén való – egyéni és közösségi – boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való és egymás közötti sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében tevékenykedő, más állam területén működő nonprofit egyesület és alapítvány;

hatókör: civil szervezet működésének földrajzi kiterjedése, amely lehet:

a) helyi: a működés területe a székhely (illetve telephelyek) településére vagy annak egy részére korlátozódik;

b) területi: a működés kiterjedése a helyi kiterjedést meghaladja, de nem éri el az országos szint követelményeit;

c) országos: a civil szervezet legalább hét megyében tartós tevékenységet végez;

d) nemzetközi: a civil szervezet több országban fejti ki tevékenységét.

közhasznú tevékenység: minden olyan tevékenység, amely a létesítő okiratban megjelölt közfeladat teljesítését közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez;

A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendeletben használt legfontosabb fogalmak gyűjteménye:

együttesen benyújtott támogatási igény: egy Magyarországon nyilvántartásba vett (főpályázó) és egy határon túli (társpályázó) civil szervezet által, a Civil tv. 59. § (4) bekezdése alapján benyújtott támogatási igény;

kollégiumi pályázati döntés: a pályázati kiírás szakmai tartalmát meghatározó – költségvetési és pénzügytechnikai kérdést nem érintő -, a támogatási igény, a támogatás felhasználásáról szóló elszámolások bírálatáról, kizárásról szóló adott kollégiumhoz kapcsolódó döntés;

működési támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás;

normatív támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés a) pontja szerinti működési költségek kiegészítésére fordítható normatív alapon nyújtott támogatás;

egyszerűsített támogatás: a Civil tv. 56. § (1) bekezdés h) pontja szerinti támogatás;

a Nemzeti Együttműködési Alap felhasználásáról szóló beszámoló: a Civil tv. 70. § (1) bekezdése (a továbbiakban: a Tanácsnak szóló beszámoló) és (2) bekezdése (a továbbiakban: az Országgyűlés bizottságának szóló beszámoló) szerinti, e rendelet szempontjai alapján elkészített és a testület döntésével megerősített éves tevékenységről, tapasztalatokról szóló beszámoló;

pályázat elbírálása: a kollégium azon eljárása, melynek során a pályázati felhívásra benyújtott támogatási igényhez annak szakmai tartalma alapján a kollégium pontszámot és javasolt támogatási összeget rendel, korlátozza az egyes költségvetési sorokon történő felhasználást vagy elutasítja a támogatási igényt;

támogatási döntés: az egyedi támogatási kérelem esetén a támogatási kérelem befogadása vagy elutasítása, pályázati felhívásra benyújtott támogatási igény esetén a pályázat elbírálása és a pályázat végleges elbírálása során hozott döntések összessége;

támogatási eljárás: a támogatási igény benyújtásától a támogatási igény benyújtása következményeként végrehajtott cselekmények összessége;

A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendeletben használt legfontosabb fogalmak gyűjteménye:

adomány: az a pénzbeli vagy természetbeni juttatás, amelyet az adományozó az adományozott civil szervezet alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat;

adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az általa meghatalmazottak, alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak;

adományozott: az a civil szervezet, amely az adományt alapcéljának, illetve közhasznú céljának megfelelően gyűjti;

adományszervező: az adományozott által meghatalmazott egyesület, alapítvány, vagy nonprofit gazdasági társaság, amely az adományt a meghatalmazott nevében gyűjti;

A civil szervezeteket érintő további alapvető fogalmak magyarázata a CIVIL KÉZIKÖNYV Alapvető információk civil szervezetekről című fejezetben olvasható.