Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Vallás

Rád Találtam Egyesület

Az egyesület az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelően végzi tevékenységét, ennek megfelelően deklarált célja a katolikus világnézet és értékrend megjelenítése, az egyházmegyék területén és Magyarországon határain kívül élő fiatalok, működő ifjúsági csoportok és szervezetek összefogása, a katolikus ifjúság érdekeinek védelme, valamint képviselete.

CSALÁDKAPOCS Keresztény Kulturális Egyesület

Az Egyesület célja általában a keresztény kulturális értékek bemutatása, ilyen tevékenységek szervezése, fenntartása, valamint olyan keresztény hálózat létrehozása, amely a helyi közösségek számára láthatóvá teszi ezen értékeket. Célja továbbá létrehozni és működtetni egy keresztény társadalmi civil központot, mely teret ad a közös gondolkodásnak és párbeszédnek. Hozzájárulni a katolikus, református és evangélikus egyházak társadalmi üzeneteinek minél szélesebb körben történő terjesztéséhez, az egyházakon belüli vertikális és horizontális kapcsolatok építéséhez, és újszerű kommunikációs csatornák kialakításához.

Nyugat-Magyarországi Zarándokhely – Szűz Mária Útja Alapítvány

Bemutatkozás:

Nyugat-magyarországi központú, vallási jellegű zarándokhely létrehozása, működtetése, anyagi és dologi kiadásainak elősegítése. Az alapítvány távolabbi célja, hogy a Magyarországról és a világ többi országából érkező zarándokok vallási, kulturális és közösségi életét színesebbé tegye, célja, hogy a vallási, faji, etnikai és társadalmi származásbeli különbségeket legyőzze.

Kaposvári Egyházmegyei Cursillo Alapítvány

Bemutatkozás:

A cursillo lelkiségi mozgalom támogatása a Kaposvári Egyházmegyében és a többi egyházmegyében.

HÉVÍZI KÁLVIN ALAPÍTVÁNY

Bemutatkozás:

A Református Egyházközösség épületei, létesítményei máködésének biztosítása, új építmények (épületek, kertek, parkok) létrehozása, karbantartása, tatarozása és felújítása. Közösség összetartó erejét ösztönző vallási és egyéb kulturális események szervezése, hitélet erősödésének kialakítása, oktatási tevékenység szervezése és végzése, oktatási támogatás szevezése és biztosítása.

Evangélium Hírnöke Keresztyén Egyesület

Evangélium Hírnöke Keresztyén Egyesület alapszabályban meghatározott elsődleges célja vallási tevékenység végzése. Egyesület – elsődleges céljának alárendelt – további céljai: 1. Isten után vágyódó emberek tömörítése, ujjszületett (János ev. 3,1-10) egyházhoz forduló, bármilyen nemzetiségű és nemzetű embereknek segítséget nyújtson és útmutatást adjon részükre a keresztény értékekkel való vezetéssel. 2. Rászorulóknak, hajléktalanoknak, árváknak, özvegyeknek, betegeknek, elhagyatottaknak, segítsége ápolása. 3. A rászoruló testvérek segítsége, ápolása, hitük gyakorlásához segítség nyújtása. 4. Keretet nyújtani a vallásgyakorláshoz mindazoknak, akik hisznek a teljes szentírásban (Biblia), megtértek bűneikből, újjászülettek, és Jézus Krisztus elkötelezett tanítványaiként kívánnak élni. 5. Isten dicsőségét szolgálni a Földön „szóval és tettel” (Kol. 3.17) 6. Hirdetni az Evangéliumot minden teremtésnek Magyarországon és más országokban Mk. 16.15 7. Felkészíteni a hívőket a szolgálat munkájára (Ef.: 4:12) 8. Védelmet nyújtani a külső szellemi és erkölcsi kihívásokkal szemben. 9. Úrvacsorai szolgálat és szeretetvendégség gyakorlása 10. A Biblia szellemi és erkölcsi üzenetének népszerűsítése a társadalomban 11. Helyi gyülekezeten keresztül Isten dicsőségét és Jézus Krisztus szeretetét bemutatni az embereknek 12. A fiatalok és a családok bátorítása 13. A Bibliában leírt hitbeli és erkölcsi tanítás, és építés a hajléktalanok és szegények között és közerkölcs stabilizálásához és gondolkodásuk átformálása abból a célból, hogy az országnak hasznos állampolgárai lehessenek. 14. Gyermekáldás elfogadása, megtartása, felnevelése a Biblia szerinti példamutató élettel, s úgy elengedni a felnevelt gyermekeket, hogy maguk is példa értékűek legyenek mind az isten, mind a társadalom számára.

„Református Értékeket Megőrző Alapítvány””

Bemutatkozás:

Cél leírás nincs bejegyezve